Regulamin ogólny korzystania z plywalni

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

 

 1. Pływalnia jest obiektem AQUA ŻYRARDÓW SP. Z O.O.

 2. Kasy Pływalni czynne są w godz. 06.45 – 22.00.

 3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się
  z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie
  i podporządkowania się ich zapisom.

 4. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 30 minut przed jego zamknięciem.

 5. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 6. Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie transpondera, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującymi na pływalni regulaminami i cennikiem usług. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.

 7. Za zgubienie transpondera zostaje naliczona kara w wysokości 100 złotych.

 8. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie będą zwracane.

 9. W strefie hali basenowej może przebywać jednorazowo do 145 osób. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

 10. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.

 11. Korzystający z pływalni zobowiązani są do prawidłowego zamkniecia szafki ubraniowej przy użyciu transpondera.

 12. Każda osoba przed wejściem na halę basenową zobowiązana jest do umycia się pod natryskiem i przejścia przez brodzik z wodą.

 13. Na terenie hali basenowej obowiązują:

 1. stroje kąpielowe: dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni;

 2. czepki kąpielowe.

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.

 2. Dzieci używające, na co dzień pieluch, muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli oraz przebywać w strefie wyznaczonej przez ratownika.

 3. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej, pełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

 4. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.

 5. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością.

 6. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:

  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

  2. wnosić i spożywać napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywać na terenie pływalni w stanie wskazującym na ich spożycie;

  3. używać strojów i przedmiotów zabrudzonych lub mogących stwarzać zagrożenie innym użytkownikom;

  4. wchodzić do basenu sportowego dzieciom nie umiejącym pływać;

  5. skakać do wody oraz biegać na terenie hali basenowej;

  6. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

  7. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego;

  8. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej;

  9. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu;

  10. palić tytoniu;

  11. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków;

  12. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;

  13. wchodzić do wody chorym na choroby skóry, z otwartymi ranami
   i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele, oraz których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

 7. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 8. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się pod nadzorem ratownika.

 9. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej.

 10. Osoby przebywające na terenie obiektu i stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu obiektu.

 11. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 12. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.

 13. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są wcześniej uzgodnić warunki korzystania z pływalni. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.

 14. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi gwizdek ratownika. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia.

 15. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.

 16. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 17. O każdym zdarzeniu np. urazy, skaleczenia, pogorszenie stanu zdrowia bądź kradzieży należy niezwłocznie powiadomić ratownika.

ZARZĄD SPÓŁKI „AQUA ŻYRARDÓW” Sp.z o.o.

 

 

Wytworzył:
Dorota Boczek
Udostępnił:
Majewska Dorota
(2011-03-22 15:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Majewska Dorota
(2017-05-11 15:13:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki