☰ Menu
AQUA ŻYRARDÓW Sp. z o.o.

Sobota 03.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin lodowiska

REGULAMIN LODOWISKA

 

 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez AQUA Żyrardów Sp. z o.o. ul. Jodłowskiego 25/27, Żyrardów.

 2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 21 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 9 do 21. Zabrania się przebywania na terenie lodowiska poza wyznaczonymi godzinami.

 3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska, zamknięcia go w całości lub części.

 4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może być zamknięte

 5. Na terenie lodowiska działa kasa (pełniąca rolę punktu informacyjnego), toalety, szatnia, punkt medyczny oraz wypożyczalnia łyżew.

 6. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest obowiązana do zapoznania z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.

 7. Na terenie lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.

 8. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 9. Korzystanie z lodowiska może się odbywać indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowana przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do Kierownika obiektu i uzgodnić warunki korzystania z lodowiska. Korzystanie z lodowiska w grupie zorganizowanej reguluje Regulamin dla grup zorganizowanych.

 10. Dzieci do lat 7 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, mogą przebywać na lodowisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich wyposażonych w łyżwy. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun dzieci do lat 7 płaci za pobyt na lodowisku według obowiązującego cennika.

 11. Wstęp na lodowisko odbywa się na podstawie karnetu lub transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na lodowisku cennikiem usług. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie lodowiska.

 12. Transponder upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko , natomiast karnet do wielokrotnego wstępu w okresie, na który został wydany.

 13. Odebranie karnetu lub transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie

 14. Czas pobytu na lodowisku liczy się od momentu aktywacji transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.

 15. Kara za zgubienie trakspondera lub karnetu wynosi 100 zł brutto.

 16. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczane opłaty nie są zwracane.

 17. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na lodowisko ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

 18. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na lodowisko

 19. Bilety zniżkowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej oraz studentom.

 20. Wstęp na lodowisko może odbywać się w tzw. Tercję. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia tercji w przypadku ich ogłoszenia zostaną wywieszone w punkcie informacyjnym przez obsługę lodowiska.

 21. Podczas przerwy między tercjami wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.

 22. Niezależnie od czasu wejścia na lodowisko osoba korzystająca kończy jazdę w wyznaczonych tercją godzinach.

 23. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

 24. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 150 osób. Obsługa ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, do momentu zwolnienia miejsca.

 25. Porządkowym jest osoba ubrana w kamizelkę odblaskową z napisem OBSŁUGA.

 26. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych napisem wejście, wyjście.

 27. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby w obuwiu łyżwiarskim. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej.

 28. Na tafli lodowiska obowiązuje jeden kierunek jazdy wyznaczony znakami umieszczonymi na bandach lodowiska. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska lub pracownika zarządzającego ruchem na tafli lodowiska.

 29. Sygnałem oznaczającym koniec czasu tercji oraz natychmiastowego opuszczenia tafli lodowiska jest komunikat ogłoszony przez system nagłośnieniowy przez obsługę lodowiska. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić taflę lodowiska przez oznaczoną brankę wyjściową.

 30. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a szczególności:

a) ubierania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczonych

b) wchodzenia na lodowisko inną drogą niż bramka wejściowa

c) wchodzenia w obuwiu bez łyżew

d) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania,

wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, uderzania w bandy siłą rozpędu,

i niszczenia band łyżwami

e) jazdy z dziećmi na rękach

f) palenia tytoniu, picia napoi alkoholowych, stosowania używek odurzających

g) spożywania napojów i jedzenia na terenie płyty lodowiska

h) niszczenia urządzeń i sprzętu lodowiska

i) zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska

j) wprowadzania zwierząt, rowerów, motorowerów, skuterów i motocykli

k) używania otwartego ognia

l) wnoszenia kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie

dla uczestników korzystających z lodowiska

m) siadania na bandach i tafli

n) rzucania Snieżkami lub innymi przedmiotami

o) chodzenia w łyżwach po korytarzach budynku i terenie okalającym płytę lodowiska poza

wyłożonymi wykładzinami

p) wychodzenia z płyty lodowiska inną drogą niż przez bramkę wyjściową

q) przebywania widzów poza obrębem trybun

 1. Na lodowisku nie zapewnia się stałej opieki medycznej. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do Punktu medycznego znajdującego się przy kasach. Osoba której udzielono pomocy medycznej zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.

 2. Na lodowisku prowadzi się szatnię (szafki zamykane na kluczyk) nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Przed wyjściem z szatni na teren lodowiska należy sprawdzić czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych , pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach kierownictwo lodowiska nie ponosi odpowiedzialności. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska obsługa nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 4. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie zawiadomić personel lodowiska.

 5. Osoby przebywające na terenie lodowiska i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

 6. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 7. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi.

 8. Wszelka działalność zarobkowa na terenie lodowiska możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.

 9. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo lodowiska.

 10. Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 11. Uwagi i wnioski należy składać do obsługi lodowiska.  

Zarząd „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z.o.o

 

 

 

 

Wytworzył:
Dorota Boczek
Udostępnił:
Majewska Dorota
(2011-03-24 13:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Majewska Dorota
(2011-04-27 10:09:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 265242